Leverings voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FRANK VAN DIJK TRADING B.V.

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Frank van Dijk Trading B.V. en de afnemer waarop Frank van Dijk Trading B.V. deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.
 4. Opgegeven prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende kostenbepalende factoren. Indien zich tussen het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en de aflevering wijzigingen voordoen in de hiervoor bedoelde kostenfactoren, is Frank van Dijk Trading B.V. gerechtigd tot herziening van de oorspronkelijke prijs.
 5. Indien door de afnemer een order wordt geplaatst bij een door Frank van Dijk Trading B.V. aangestelde vertegenwoordiger, dan is er sprake van een bindende overeenkomst op het moment dat de order door Frank van Dijk Trading B.V. is geaccepteerd.
 6. De door Frank van Dijk Trading B.V. opgegeven levertermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
 7. Betaling dient à contant te geschieden of binnen de op de factuur vermelde termijn. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de afnemer, na door Frank van Dijk Trading B.V. ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de afnemer, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de afnemer in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de afnemer.
 8. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven eigendom van Frank van Dijk Trading B.V., totdat alle vorderingen die Frank van Dijk Trading B.V. op de afnemer heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald (eigendomsvoorbehoud). Zolang de eigendom van de producten niet op de afnemer is overgegaan, mag de afnemer de producten niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen. De afnemer is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Frank van Dijk Trading B.V. te bewaren.
 9. Reclames dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de producten aan Frank van Dijk Trading B.V. schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Na deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. Retourzendingen zijn slechts toegestaan na goedkeuring door Frank van Dijk Trading B.V.. In geval van fouten zijdens Frank van Dijk Trading B.V. draagt Frank van Dijk Trading B.V. de kosten van zodanige terugzending, echter uitsluitend indien de wijze van terugzending geschiedt op basis van door Frank van Dijk Trading B.V. te geven instructies.
 10. Indien Frank van Dijk Trading B.V. haar verplichtingen jegens de afnemer niet kan nakomen wegens overmacht, dan is Frank van Dijk Trading B.V. niet aansprakelijk voor de schade die de afnemer daardoor lijdt. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: belemmeringen in het vervoer door bijvoorbeeld weersomstandigheden; het niet of niet tijdig leveren van producten aan Frank van Dijk Trading B.V. door haar leveranciers; maatregelen genomen door de overheid waardoor de feitelijke omstandigheden wijzigen.
 11. Frank van Dijk Trading B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 12. Indien Frank van Dijk Trading B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Frank van Dijk Trading B.V. beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 13. Alle aanspraken jegens Frank van Dijk Trading B.V. die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Frank van Dijk Trading B.V. zijn ingediend, vervallen door verjaring.
 14. Kennelijke fouten of vergissingen op de website of in publicaties van Frank van Dijk Trading B.V. binden Frank van Dijk Trading B.V. niet. Alle afbeeldingen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de producten, in prijslijsten, op de website, in brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 15. Op elke overeenkomst tussen Frank van Dijk Trading B.V. en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de afnemer en Frank van Dijk Trading B.V. worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Frank van Dijk Trading B.V. gevestigd is, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

F.B. van Dijk,

Directeur van Frank van Dijk Trading B.V.